۴,۴۳۳,۰۰۰ تومان

آویز تک

آویز تارا

۱,۱۷۱,۰۰۰ تومان

انگشتر

انگشتر تارا

۲,۱۳۴,۰۰۰ تومان

دستبند عربی(تمیمه)

دستبند عربی تارا

۳,۷۵۳,۰۰۰ تومان

گردنبند

گردنبند تارا

۴,۱۵۸,۰۰۰ تومان